Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący od dnia 26 października PROJEKT

Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący w Szkole Podstawowej

im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku

od dnia 26 października 2020 r.

PROJEKT

 

1. Lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć ustalonym na rok szkolny 2020/2021.

2. Czas trwania każdej lekcji on-line wynosi 30 minut.

3.  Lekcje odbywające się on-line:

a)      język polski

b)      język angielski

c)      język niemiecki

d)     matematyka

e)      biologia

f)       chemia

g)      fizyka

h)      geografia

i)        przyroda

j)        historia

k)      wiedza o społeczeństwie

l)        wychowanie fizyczne (2 godziny – klasy IV-VIII)

m)    edukacja wczesnoszkolna (edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza)

4. Lekcje zdalne w formie wysyłanych materiałów:

a)      technika

b)      plastyka

c)      muzyka

d)     wychowanie fizyczne (2 godziny – klasy IV-VIII)

e)      religia

f)       informatyka

g)      edukacja dla bezpieczeństwa

h)      godzina wychowawcza

i)        wychowanie do życia w rodzinie

j)        doradztwo zawodowe

k)      edukacja wczesnoszkolna (zajęcia komputerowe, edukacja plastyczna, muzyczna)

l)        zajęcia dodatkowe (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zajęcia rewalidacyjne, logopedia)

5. Prace z przedmiotów zawartych w punkcie 4 są wysyłane przez uczniów do godziny 16.00 tego samego dnia lub według indywidualnych ustaleń z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.

6. W przypadku braku połączenia internetowego ucznia rodzic ma obowiązek telefonicznie poinformować wychowawcę klasy.

7. W czasie trwania zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach według planu lekcji.

8. Obecność na zajęciach będzie sprawdzana poprzez połączenie się ucznia na platformie Microsoft Teams z nauczycielem.

9. Podczas lekcji on-line nauczyciel ma prawo w każdym momencie sprawdzić obecność ucznia w celu potwierdzenia jego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku braku kontaktu z uczniem wpisywana jest jego nieobecność, która nie podlega usprawiedliwieniu.

10. W przypadku nieobecności ucznia w danym dniu na zajęciach rodzic ma obowiązek telefonicznie poinformować o tym wychowawcę klasy.

11. Zgłoszenie nieobecności ucznia rodzic dokonuje dzień przed zajęciami lub w dniu zajęć w godzinach od 14.00 do 16.00.