Informacja dla Rodziców – Egzamin Ósmoklasisty 2021

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY – MAJ 2021

Szanowni Rodzice tegorocznych Ósmoklasistów,

Przekazujemy do Waszej wiadomości informacje dotyczące:

a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym

b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) 

c. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)

str. 27 załączonej Informacji

d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

Załącznik „Zaznaczanie odpowiedzi”

e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

Załącznik „Komunikat o przyborach”

g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

h. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

i. szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w Wytycznych.

Załącznik „Wytyczne organizacja egzaminu ósmoklasisty COVID-19”

PLIKI DO POBRANIA