Rekrutacja 2024/2025

Informujemy, że od 5 lutego br. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych oraz przyjmowanie od rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

Rekrutacja na wolne miejsca będzie prowadzona od 19 lutego.

Szkoły podstawowe

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia
i nie podlegają rekrutacji. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą NR XXXIII/262/17 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łużna.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie Wójta Gminy Łużna Nr 20/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.

 

Samorządowe przedszkola

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w roku 2024/2025 w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Łużna. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe tj. :

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal będzie  dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą NR XXXIII/262/17 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łużna.

Kandydaci zamieszkali poza Gminą Łużna mogą być przyjęci do samorządowego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponować będzie nadal wolnymi miejscami.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do samorządowych przedszkoli określa Zarządzenie Wójta Gminy Łużna Nr 20/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.