Realizacja Grantu 3 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

W 2023 roku w Szkole Podstawowej w Bieśniku będzie realizowany Grant 3 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół  i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych COVID 19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół,  w związku z zagrożeniami i skutkami pandemii.

W ramach Grantu-3 w okresie od lutego do czerwca 2023 roku szkoła będzie realizować m.in.: zajęcia wyrównujące braki uczniów w zakresie różnych przedmiotów, zajęcia rozwijające: teatralne oraz z zakresu innowacyjności.

Ponadto będą prowadzone grupowe zajęcia z psychologiem, co będzie wsparciem zarówno dla uczniów w zakresie budowania samoakceptacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzenie zajęć.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Usług Wspólnych w Łużnej.